Geloof in de zaak

Terugblik

19 februari 2013 - ALV + activiteit 'ontmoeten'

Informatie over de bijeenkomst

DE AGENDA:

 1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
 2. Mededelingen.
 3. Het verslag van de najaarsledenvergadering d.d. 22 november 2012.
 4. Bestuursverkiezing:
  Conform afspraken, gemaakt in de denktankbijeenkomsten Plateau, en conform de presentatie tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst, kiezen we vandaag een aantal nieuwe bestuursleden. Op verzoek van de denktank stellen de volgende personen zich graag kandidaat voor een bestuursfunctie:
  1. Jop Reijnders.
  2. Joost Wasser.
  3. Toon van den Nieuwenhof.
  De heren Daan Lammers, Jean-Paul van Oijen en Toine van den Oetelaar zijn en blijven bestuurslid.
  Mevr. Mirjam Bodewes en dhr. Han Gasseling zullen op eigen verzoek terugtreden uit het bestuur.
 5. Programmering Plateau 2013. 
  - Toelichting en onderbouwing van de formele en  informele bijeenkomsten.
  - Buddy-systeem.
 6. Financiën.
  - De jaarcijfers 2012 zijn in de loop van deze maand beschikbaar, waarna een kascontrole kan plaatsvinden.
  - Vanwege de voornemens en besluiten in de denktankbijeenkomsten van december 2012 en januari 2013, is er nog geen concrete  conceptbegroting 2013 beschikbaar.
    Sommige onderdelen in de programmering moeten nog vastgesteld worden.
  - Nadere actuele toelichting tijdens deze vergadering.
 7. Rondvraag en sluiting.

 

 

 

Het verslag

Het verslag van deze ledenvergadering vindt u bij bestanden. (nadat u bent ingelogd)