Geloof in de zaak

Terugblik

12 september 2013 - Ledenvergadering

Informatie over de bijeenkomst

Mede namens het bestuur van Plateau, nodig ik u met genoegen uit voor de algemene ledenvergadering op:

 

Datum:        donderdag 12 september 2013
Locatie:       Restaurant Piet Hein Eek – Halvemaanstraat 28 te EINDHOVEN
Aanvang:    17:30 uur (vanaf 17:00 uur inloop)

 

DE AGENDA:
1. Opening van de vergadering en vaststelling van de agenda.
2. Mededelingen.
3. Het verslag van de algemene ledenvergadering d.d. 19 februari 2013.           
4. Bestuursverkiezing:
- Toon van den Nieuwenhof (TÜV Nederland) stelt zich conform eerdere afspraken verkiesbaar. De vergadering wordt verzocht in te stemmen met zijn kandidatuur.
5. Financiën.
- De jaarcijfers 2012 zijn gecontroleerd en goed bevonden. De kascommissie zal verslag doen van de bevindingen en advies uitbrengen aan de vergadering.
- De begroting 2013 ligt voor. Tijdens de vorige ledenvergadering is afgesproken de begroting even aan te houden omdat  onderdelen van het jaarprogramma nog verder uitgewerkt moesten worden. 
  De penningmeester zal e.e.a. toelichten. De vergadering wordt gevraagd in te stemmen met de begroting.  (zie bijlage)       
6. Rondvraag en sluiting.

 

Aansluitend gaan we genieten van een aperitief en een 3-gangenmenu.

Het verslag